Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- Taraflar

1.1. Aracı

Unvanı     : Peep Prodüksiyon Yayimcilik Turizm Tekstil Bilişim Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Adresi       : Asmalı Mescit, İliç Han, Sofyalı Sk. no:14/2 Beyoğlu/İstanbul

Telefon     : +90531 972 27

E-Posta     : İnfo@peepartspace.com

1.2 Alıcı

Adı Soyadı / Unvanı     :

Adresi                         :

Telefon                        :

E-Posta adresi  :

2 – Tanımlar

Bundan sonra sözleşme içeriğinde, internet yolu ile mesafeli satışın yapılacağı www.peepartspace.com internet sitesinden “Sistem”,

İnternet sitesinde alışveriş yapan kullanıcılardan “Alıcı”,

Sistemi idare eden, www.peepartspace.com internet sitesinin tüm kullanma ve yararlanma haklarına sahip, sistem üzerinden yapılan satışa aracılık eden Peep Prodüksiyon Yayımcılık Turizm Tekstil Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nden “Aracı”,

Sistem üzerinden satışı yapılan sanat eserlerinden ise “Eser” şeklinde bahsedilecektir.

3 – Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sistem üzerinden elektronik ortamda satışı yapılan aşağıda nitelikleri ve satış bedeli yazılı sanat eserin satış işlemi ile birlikte mali haklarının devri ve eserin alıcıya teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

4 – Sözleşme Konusu Esere Ait Ödeme, Teslimat ve Eserin Temel Nitelikleri

Alıcı tarafından Aracıya ait www.peepartspace.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satın alınan eser/eserlerin cinsi, türü ve temel nitelikleri, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, teslimat şekli, fatura bilgileri ve kargo ücreti aşağıda yer almaktadır.

 

Satın Alınan Eser/Eserler                                             :

 

KDV ve Komisyon Dahil Toplam Satış Bedeli                   :

 

Ödeme Şekli                                                              :

 

Teslim Edilecek Kişi                                                    :

 

Telefon Numarası                                                       :

 

Teslimat Adresi                                                           :

 

Fatura Edilecek Kişi/Kurum                                           :

 

Fatura Adresi                                                              :

 

Vergi Dairesi                                                              :

 

Vergi Numarası                                                           :

 

Kargo Ücreti                                                               :

 

5 – Genel Esaslar

5.1. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.2. Aracı, işbu sözleşme ile; satıcıdan devraldığı eserin tüm maddi haklarını (5846 Sayılı Kanun’un 21 ,22, 23, 24 ve 25. Maddelerinde yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının) yurtiçinde veya yurtdışında yer, sayı, süre, içerik veya herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın alıcıya devretmiştir.

5.3. Aracı, eserin asıl ve/veya işlenecek halini, tamamını ve/veya bir kısmını yurt içinde ve dışında üçüncü kişilere devretmek, kiralamak, lisans vermek, satmak, tam ve/veya basit ruhsat vermek haklarını, alıcıya devrettiğini kabul ve beyan etmektedir.

5.4. Sistemi kullanan tüm kullanıcılar, sistemi ahlak, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uymak suretiyle kullanmak zorundadır. Bu nedenle sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, sistem üzerindeki verileri izinsiz silme, değiştirme, hukuka aykırı kullanma ve benzeri kötü niyetli olarak değerlendirilebilecek, konusu suç teşkil edecek her türlü eylem kapsamında Aracının her türlü yasal yollara başvuru hakları saklıdır.

5.5. Alıcı internet sitesinde alışveriş yaptığı esnada girdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bilgilerin yanlış yazılması nedeniyle aracıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Sistem üzerinden alışveriş yapan alıcılar 18 yaşından büyük ve reşit olduğunu, sistem üzerinden kullanıma sunulan servisleri kullanma hak ve yetkisine sahip bulunduklarını kabul eder.

5.6. Alıcı ve Aracı, işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

6 – Aracının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Aracı, sözleşme konusu eseri, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Aracı, eserlerin satışını yapmış olduğu internet sitesi üzerinde çalışan sistemin kusursuz şekilde işleyişi ve güvenliği için azami tüm önlemleri alır. Bununla birlikte anlık sistem hatalarından kaynaklanan fiyat yanlışlıkları, kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından sisteme dışarıdan yapılan müdahaleler ile sistemin bir süreliğine işlemez hale gelmesi nedeniyle oluşan sorunlarda, sorun giderildikten sonra sistemin çalışan son halinde ilan edilen fiyatlar geçerlidir.

6.3. Aracı, sipariş konusu eser ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaşması sebebiyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16.Maddesinin 4.fıkrası uyarınca;3 gün içinde tüketiciye bildireceğini,  bu bildirimden sonra 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7 – Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getireceğini, Aracıya ait sistem üzerinden detayları işbu sözleşmenin 8 nolu ‘’Sistem Üzerinden Satış’’ şeklinde satış başlıklı maddesinde açıklanan satış usulü açısından Alıcı için belirlenen tüm hak ve yükümlülüklere riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, Aracıya ait internet sitesi (sistem) üzerinde bulunan “Hemen Al’’ bölümünde satışa sunulan sözleşme konusu eserlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve şartları okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgilendirme neticesinde elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmektedir.

7.3. Alıcı, Aracıya ait internet sitesi (sistem) üzerinde bulunan “Hemen Al” bölümünde satışa sunulan eserlerden herhangi birini iade talebinde bulunması halinde hangi surette olursa olsun eserin kendisi veya ambalajına zarar vermeyeceğini, iade anında satış faturasının aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, kendisine teslim edilen eseri/eserleri teslim aldığı anda kontrol etmek, kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde eseri/eserleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

8 – Sistem Üzerinden Satış

8.1. Sistem Üzerinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde düzenlenir.

8.2. Alıcılar, sistem üzerinden bu satış yöntemi ile satışa sunulan eserlere “…….” butonuna tıklamak suretiyle eser için belirlenen “………” fiyatı üzerinden eseri satın alır.

8.3. Satış işlemi, Aracının sistem üzerinden belirlediği fiyat üzerinden gerçekleşir.

9 – Ödeme ve Teslimat

9.1. Sistem üzerinden “Hemen Al’’ Şeklinde Satış yöntemleri ile satışa sunulan eserlerin satın alındıkları tarihten itibaren satış bedeli İyzico Sistemi aracılığı ile hemen ödenecektir.

9.2. Sistem üzerinden alıcılar tarafından satın alınan eserlere ilişkin olarak İyzico sistemi üzerinden yapılan ödemeler kabul edilmekte olup ödeme işlemi sistem esaslarına göre gerçekleştirilecektir.

9.3. Alıcı, satış bedelinin tamamını ve Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ödemekle yükümlüdür. Aracının teslimat yükümlülüğü, bu bedellerin ödenmesi ve “Hayatta Kalanlar” sergisinin bitişi ile birlikte başlayacak olup herhangi bir sebeple satın alınan eser/eserlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Aracı, satışa konu eser/eserlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.4. Mesafeli satış sözleşmesine konu eser ya da eserler, Aracı tarafından, serginin bitmesini müteakip, takip eden 15 günlük sürenin sonunda her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir eser için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi, Aracıya ait internet sitesi üzerinden satışı yapılan eserlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

9.5. Sözleşme konusu eser, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise; teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden yahut sözleşme konusu eserin, bu kişi/kuruluşun hakimiyet alanında gördüğü zarardan Aracı sorumlu tutulamaz.

9.6. Mesafeli satış sözleşmesine konu esere/eserlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da eser/eserlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, Alıcıya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Aracıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. Aracıya ait sistem üzerinden satışa sunulan eserlerin teslimatına ilişkin gönderi yöntemi olarak Alıcı tarafından tercih edilecek kargo firması aracılığı ile eserin Alıcı’ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Aracı sorumlu tutulamaz.

9.8. Alıcı, sözleşme konusu eserin/eserlerin Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu eser/eserlerin bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Aracıya ödenmemesi veya hukuka aykırı şekilde elde edilen bir kredi kartı ile sistem üzerinden alım yapılması ya da herhangi illegal bir yöntemle sistem üzerinden satışa sunulan eser/eserlerin ödemesinin yapılmış olması halinde Alıcı, satış işlemine konu eseri/eserleri “5” gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde Aracıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10 – Cayma Hakkı

10.1. Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, eserin alıcı veya alıcı tarafından teslimat için belirlenen kişi/kuruma teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Cayma bildirimi, Alıcılar tarafından Asmalı Mescit, İliç Han, Sofyalı Sk. no:14/2 Beyoğlu/İstanbul adresine bildirimde bulunulması ve +90 531 972 27 42 numaralı telefon numarasından iletişime geçmek suretiyle yapılabilir.

10.2. Aracı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 12. maddesi 1. fıkrası uyarınca alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın  (eserin) alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

10.3. Aracı, Alıcının cayma hakkı kapsamındaki tüm geri ödemelerini, Alıcının sistem üzerinden satışa sunulan eseri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

10.4. Cayma hakkının kullanımında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 5. maddesi birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, Aracı tarafından iade için belirlenen seçeneklerinden birisinin tercih edilerek daha evvel satın alınan eserin/eserlerin cayma hakkı kapsamında ve süresi içinde geri gönderilmesi halinde Alıcı, iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.  Bu kapsamda Alıcı da açıklanan iade için belirlenen seçeneklerden hangisini seçerek cayma hakkı kapsamında eseri/eserleri iade etmek istediğini sistem üzerinde yer alan iletişim kanalları kullanılarak Aracıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı tarafından cayma hakkı kapsamında iade için belirlenen taşıyıcının, Alıcının bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda Aracı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen eserin/eserlerin Alıcıdan teslim alınmasını sağlar.

11 – Mücbir Sebepler

Doğal afet, savaş, gibi mücbir sebep kabul edilebilecek türden durumlarla Aracının gerekli bilgi güvenliği ile ilgili azami önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Aracının makul kontrolü haricinde gelişen durumlarda işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç ya da eksik ifa etmesi veya hiç ifa etmemesi nedeni ile mücbir sebebin ortadan kalkacağı tarihe kadar taraflar sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

12 – Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin görev ve yetki alanına girmeyen her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12 maddeden oluşan işbu sözleşme, Alıcı tarafından ‘’Hemen Al’’ seçeneği ile elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.